<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm

Thông tin Ấn phẩm

Lược giảng
Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số trang
324 trang

Kích thước
14.7 x 20.8 cm

Năm xuất bản
2001

Hình thức bìa
Bìa mềm

Nhà xuất bản
Vạn Phật Thánh Thành

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa gồm có 7 quyển, chia làm hai mươi tám phẩm. Phẩm Phổ Môn là phẩm thứ hai mươi lăm nhưng trong bản kinh xưa thì là thứ hai mươi bốn vì trong đó thiếu một phẩm là Đề Bà Đạt Ma. Phẩm Phổ Môn diễn bày công đức thần thông diệu dụng và cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Có mười nhân duyên nói phẩm Phổ Môn này là Nhân Pháp, Từ Bi, Phước Huệ, Chơn Ứng, Dược Châu, Hiển Mật, Quyền Thật, Bản Tích, Duyên Liễu và Trí Đoạn.

(Trích dẫn trong Phần Lược Giảng Phẩm Phổ Môn)