<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Hán Văn Giải Tự

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Tạ Quang Phát

Kích thước
16 x 24 cm

Số trang
222 trang

Năm xuất bản
1956

Nhà xuất bản
Vĩnh Bảo

Hán Văn Giải Tự

   Cuốn "Hán văn giải tự" cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát về cách cấu tạo của chữ nho. Những bộ để ghép thành, cần - yếu nhất cho các bạn khi tra cứu, là những tài liệu giúp các bạn theo dõi được việc học có ý thức thông thái.

   Vì thế, một trăm câu bốn chữ được soạn ra sẽ trình bày tất cả những bộ và biến thể cho các bạn đủ sở cầu trọng yếu.

   Để các bạn tìm lại được dễ dàng tất cả những bộ và chữ trong toàn quyển sẽ được sắp chung vào một bản "KIỂM TỰ" theo thứ tự a - b - c được đặt ở cuối quyển.