<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Kinh Kim Cang

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Hòa Thượng Tuyên Hóa

Kích thước
14.5 x 20.5 cm

Số trang
360 trang

Năm xuất bản
2004

Hình thức bìa
Bìa mềm

Nhà xuất bản
Vạn Phật Thánh Thành

Kinh Kim Cang


"Kinh Kim Cang" nằm trong bộ Bát Nhã. Nói theo Ngũ thời Bát giáo thì Phật thuyết Kinh Kim Cang vào thời kỳ thứ tư tức thời Bát Nhã. Kinh thì thuộc loại biệt giáo và là một trong số sáu trăm quyển của bộ Đại Bát Nhã. Phật nói toàn bộ Đại Bát Nhã tính tổng cộng trong hai mươi hai năm. Phật cũng nói trước là trong tương lai Kinh này sẽ rất thịnh hành tại Chấn Đán (tức Trung Hoa) rồi từ đó truyền sang các nước khác trên thế giới.

(Trích dẫn trong PHẦN GIỚI THIỆU)