Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Cúng Phổ Minh, Từ Quang, Phổ Quang Tháp Khoa

Cúng Phổ Minh, Từ Quang, Phổ Quang Tháp Khoa

Năm chép 1851

Nơi tàng bản Chùa Bồ Sơn

Số quyển 1

Số trang 90 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá