Trang chủ Ấn phẩm Khoa Nghi Diệm Khẩu Du Già Tập Yếu_Minh Mệnh

Diệm Khẩu Du Già Tập Yếu_Minh Mệnh

Năm khắc in 1821

Nơi tàng bản chùa Thiên Hòa

Số quyển 1

Số trang 106 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá