Giải Oan Khoa

Năm khắc in 1921

Nơi tàng bản chùa Phúc Long

Số quyển 1

Số trang 124 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá