Trang chủ Ấn phẩm Kinh Giáo Nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập

Giáo Nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập

Việt dịch & Chú thích Ban dịch thuật Hán tạng Pháp Âm

Chủ biên Tỳ kheo Thích Nguyên Chơn

Kích thước 16 x 24 cm

Số lượng Đủ bộ 8 quyển

Hình thức bìa Bìa cứng

Năm xuất bản 2017 

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá

Bộ sách gồm 68 tác phẩm, trong đó có 11 bộ kinh, 44 bộ kinh sớ-luận và 13 bộ nguyện văn, lễ sám, tán văn, truyện ký. Nội dung từng tập như sau:
- TẬP 1:
+ Kinh Vô lượng nghĩa
+ Kinh Diệu pháp liên hoa
+ Kinh Đại pháp cổ
+ Kinh Phật thuyết tế chư phương đẳng học
+ Kinh Tất-đàm Phân-đà-lợi
+ Kinh Văn-thù-sư-lợi phát nguyện
- TẬP 2:
+ Kinh Đại Tát-già Ni-kiền-tử sở thuyết
+ Kinh Đại thừa phương quảng tổng trì
+ Kinh Phật thuyết Bồ-tát hành phương tiện cảnh giới thần thông biến hoá
+ Kinh Phật thuyết quán Bồ-tát Phổ Hiền hành pháp
+ Kinh Phật thuyết quảng bát nghiêm tịnh bất thoái chuyển luân
- TẬP 3:
+ Pháp Hoa kinh tinh giải bình lâm
+ Diệu pháp liên hoa kinh kích tiết
+ Đại ý kinh Pháp Hoa
+ Yếu chỉ kinh Pháp Hoa
+ Duy-ma-cật kinh tam quán huyền nghĩa
+ Thập bát nhị môn
+ Thỉ chung tâm yếu
+ Thỉ chung tâm yếu chú
+ Giải thích giác ý tam-muội kinh ma-ha bát-nhã
+ Thiền môn chương
- TẬP 4:
+ Diệu pháp liên hoa kinh thông nghĩa
+ Giải thích kinh Diệu pháp liên hoa
+ Diệu pháp liên hoa kinh Ưu-ba-đề-xá
+ Nghĩa an lạc hạnh trong kinh Pháp Hoa
+ Thiền môn yếu lược
+ Thiên Thai bát giáo đại ý
+ Thiền môn khẩu quyết
+ Thiên Thai truyền Phật tâm ấn ký
+ Thiên Thai tứ giáo nghi
+ Hành pháp tâm chú thiên thủ thiên nhãn đại bi
+ Tu tập chỉ quán toạ thiền pháp yếu
+ Thiên Thai chỉ quán thống lệ

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác