Khóa Hư

Năm khắc in 1840

Nơi tàng bản chưa rõ

Số quyển 1

Số trang 100 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá