Trang chủ Ấn phẩm Sách Mới Kinh Đại Bát Niết Bàn

Kinh Đại Bát Niết Bàn

Tác giả Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 4732 trang 

Số lượng 7 tập chánh kinh và 1 tập phụ lục

Nhà xuất bản Tôn Giáo
Đơn giá
CHIA SẺ

Ấn phẩm khác