Trang chủ Ấn phẩm Hoàn Chỉnh Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Như Lai Hiện Tướng

Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Như Lai Hiện Tướng

Tác giả HT. Tuyên Hóa

Dịch và lược giải Thích Hằng Trường

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 356 trang

Năm xuất bản 2003

Hình thứ bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Tôn Giáo
Đơn giá 83,000₫

Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh chủ yếu dạy tu hành đạo Bò tát. Khi xưa có Tổ dạy rằng: Muốn tu thiền thì hãy thông suốt kinh Lăng Nghiêm, muốn thành Phật thì phải ngộ nhập lý kinh Pháp Hoa, muốn làm Bồ tát, tu Bồ tát đạo thì hãy nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm.

Nội dung của Kinh bao trùm hết tất cả đề tài liên quan tới tinh thần, phương pháp, kinh nghiệm, nhân địa, quả vị của đạo Bồ tát. Kinh là bản đồ tâm linh của một người tu đạo từ bước sơ cơ tới lúc thành Phật.

Phẩm lược giải sau đây là phẩm Như lai Hiện Tướng, là phẩm thứ hai của kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì tính độc lập của từng phẩm kinh, do đó mình có thể nghiên cứu bất kỳ phẩm kinh nào trước hay sau cũng được.

(Trích dẫn trong LỜI GIỚI THIỆU)

Kinh Hoa Nghiêm được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng ngay sau khi Ngài thành chính giác dưới gốc bồ đề. Từ đầu kinh cho đến phẩm này, đức Phật vẫn im lặng nhập định. Nhưng vì biết đại chúng có nhiều nghi vấn cần giải đáp nên đức Phật vẫn trong đại định, phóng ra hào quang giữa răng để triệu tập chư Bồ tát.

Khi đại chúng Bồ tát trong mười phương đã tới rồi, đức Phật lại phóng hào quang giữa chặng mày, chấn động cõi nước mười phương, hiện ra hoa sen lớn và làm xuất hiện vô số Bồ tát trong hào quang của Ngài.

Sự phóng quang, động mười phương, hiện hoa sen, xuất Bồ tát gọi là hiện tướng. Đây là sự biểu hiện hoạt động đầu tiên của Như Lai trong toàn kinh Hoa Nghiêm.

(Đại Ý Của Phẩm Như Lai Hiện Tướng)

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác