Kinh Ngũ bách danh

Năm khắc in 1898

Nơi tàng bản Chùa Xiển Pháp

Số quyển 1

Số trang 56 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá