Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Lăng Ca Kinh (Kinh Lăng Già)

Lăng Ca Kinh (Kinh Lăng Già) - hết hàng

Nhà xuất bản Tân Việt
Đơn giá

Theo lời chú đời xưa nói rằng Lăng Ca là tên một hòn núi rất bí ẩn ở trên đảo Tích Lan (Ceylan) ngày nay, có bể lớn bao bọc chung quanh, trên đỉnh núi có cái thành không có cửa, là nơi Dạ xoa quỉ vương ở và có những quỉ dạ xoa thường bay đi bắt người và các loài sinh vật mà ăn, rất đáng kinh hãi.

Nhân khi Phật đi thuyết pháp ở Hải Long Vương cung về qua đấy, quỉ vương đi đón Phật và mời Phật vào trong thành Lăng Ca, xin Phật thuyết pháp cho nghe. Phật cùng các vị Bồ tát, có Đại Tuệ Bồ tát đứng đầu vào thành thuyết pháp. Những điều Phật nói trong kinh này là lời Phật thuyết pháp ở trong thành ấy, cho nên mới lấy tên thành mà gọi là Lăng Ca kinh.