Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Pháp Hoa Đề Cương

Pháp Hoa Đề Cương

Năm khắc in 1934

Nơi tàng bản chùa Bích Động

Số quyển 1

Số trang 77 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá