Trang chủ Ấn phẩm Thích Mật Thể Phật giáo khái luận

Phật giáo khái luận

Tác giả Thích Mật Thể
Kích thước 12.5 x 18.5 cm
Số trang 220 trang
Năm xuất bản 1971
Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp
Nhà xuất bản Minh Đức
Đơn giá

"Phật giáo khái luận" là một tác-phẩm rất có giá-trị của Huỳnh-sĩ-Phục cư-sĩ bên Tàu, lời lẽ tuy vắn-tắt, nhưng đã bao-hàm tất cả các yếu-nghĩa của các tôn hiện hành ở Trung Quốc.
Các tôn chính là những con đường tu hành sai khác, nhưng đồng đưa đến đạo quả Niết-bàn của chư Phật. Những con đường tu hành ấy, ai là đệ tử Phật lại không nên rõ biết; mà muốn rõ biết thì sự tham-học quyển khái-luận này là một bước đầu rất cần-thiết rất chắc-chắn.
Giảng-sư Thích-Mật-Thể, anh em đồng-sư với tôi, sau khi du-lịch ở Tàu về, thấy sự lợi ích ấy, nên phát tâm dịch quyển khái-luận ấy ra quốc-văn, để cống hiến cho toàn thể Phật-giáo đồ ở xứ lạ, lời lẽ dễ dàng, nghĩa-lý phân-minh, bớt chỗ phiền, thêm chỗ lược, giải nghĩa khó-khăn, bổ điều khiếm-khuyết, tập thành một pháp-bửu rất hy-hữu.
Công đức của dịch-giả đối với sự tham học Phật-pháp ở xứ ta rất lớn-lao, tôi xin hết lòng tùy-hỷ, giới-thiệu cùng các nhà học Phật, và rất trông mong những dịch-phẩm như quyển khái-luận này, hằng ngày tiếp tục ra đời, hầu mong một ngày kia góp thành một pho tam-tạng bằng quốc-văn, để cho học-giả tương-lai ở xứ ta tiện bề nghiên-cứu Phật-pháp.

Lê Đình Thám giới thiệu