Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Tam Bảo Biện Hoặc Luận Chú

Tam Bảo Biện Hoặc Luận Chú

Năm chép 1779

Nơi tàng bản Chùa Từ Quang

Số quyển 1

Số trang 90 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá