Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Tam Bảo Biện Hoặc Luận Chú

Tam Bảo Biện Hoặc Luận

Năm chép 1779

Nơi tàng bản Chùa Từ Quang

Số quyển 1

Số trang 90 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá