Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Tam tổ thực lục - Cảnh Hưng

Tam tổ thực lục - Cảnh Hưng

Năm khắc in 1765

Nơi tàng bản chùa Liên Động

Số quyển 1

Số trang 68 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá