Trang chủ Ấn phẩm Khoa Nghi Tạp Tiếu Chư Khoa

Tạp Tiếu Chư Khoa

Năm khắc in 1858

Nơi tàng bản chùa Diên Phúc

Số quyển 7

Số trang 495 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ quang
Đơn giá