Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Thánh đăng lục - Cảnh Hưng

Thánh đăng lục - Cảnh Hưng

Năm khắc in 1750

Nơi tàng bản không rõ

Số quyển 1

Số trang 66 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá