Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Thích Ca Chánh Độ Thực Lục

Thích Ca Chánh Độ Thực Lục

Năm khắc in 1897

Nơi tàng bản chùa Chúc Thánh

Số quyển 1

Số trang 127 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá