Trang chủ Ấn phẩm Hán Hôm Thiền Lâm Bảo Huấn

Thiền Lâm Bảo Huấn

Năm khắc in 1859

Nơi tàng bản chùa Bổ Đà

Số quyển 2

Số trang 182 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá