Trang chủ Ấn phẩm Luật Hán Nôm Thiền Lâm Quy Ước

Thiền Lâm Quy Ước

Năm khắc in 1841

Nơi tàng bản chưa rõ

Số quyển 1

Số trang 122 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá