Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Thiền uyển truyền đăng lục (Thượng-hạ)

Thiền uyển truyền đăng lục (Thượng-hạ)

Năm khắc in không rõ

Nơi tàng bản chùa Liên Tôn

Số quyển 2

Số trang Quyển 1: 72 trang đôi; Quyển 2: 80 trang đôi.

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá