Thủy Lục Toàn Tập - Bộ 6 tập

Năm khắc in 1887

Nơi tàng bản chùa Hòe Nhai

Số quyển 6

Số trang 463 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá