Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Tiên Phật Vấn Đáp

Tiên Phật Vấn Đáp

Năm chép 1932

Nơi tàng bản chùa Vĩnh Khánh

Số quyển 1

Số trang 43 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá