Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Tiểu Du Già Thí Thực Pháp

Tiểu Du Già Thí Thực Pháp

Năm khắc in 1841

Nơi tàng bản chưa rõ

Số quyển 1

Số trang 37 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá