Trang chủ Ấn phẩm Kinh Hán Nôm Tịnh Nghiệp Văn Diễn Nghĩa

Tịnh Độ Văn Diễn Nghĩa

Năm chép 1921

Nơi tàng bản Chùa Vĩnh Khánh

Số quyển 1

Số trang 26 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá