Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Tư tưởng Phật học

Tư tưởng Phật học

Tác giả Walpola Rahula
Dịch giả Thích Nữ Trí Hải
Kích thước 12.5 x 18.5 cm
Số trang 158 trang
Năm xuất bản 1974
Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp
Nhà xuất bản Ban Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh
Đơn giá

Cuốn sách nhỏ nầy trước hết dành cho những độc giả có học thức thông minh chưa được học hỏi về Phật pháp muốn biết những gì đức Phật đã dạy thực sự. Để cho những độc giả ấy được lợi ích, tôi đã cố trình bày gọn ghẽ và trực tiếp những lời đã thật do đức Phật dùng, như được tìm thấy trong nguyên bản Pàli của Tam tạng mà tất cả các học giả đều đồng ý cho là những bản ghi chép đầu tiên còn tồn tại về những lời dạy của đức Phật. Tài liệu và những đoạn văn trích ra ở đây cũng đã rút ra ngay từ những nguyên bản ấy. Trong vài chỗ, tôi cũng có dùng đến một vài trước tác về sau này.
Tôi cũng nghĩ đến những độc giả đã có một ít kiến thức về những gì đức Phật đã dạy và muốn khảo cứu thêm. Bởi thế, không những tôi đã chua thêm những từ ngữ tương đương tiếng Pàli về phần lớn những danh từ chủ chốt, mà còn để cả những đoạn nguyên văn ở phần chú thích, và một thư mục chọn lọc.
...
Trong tập sách nhỏ này tôi đã bàn đến hầu hết những gì mọi người đều công nhận là giáo lý tinh yếu và căn bản của đức Phật. Đấy là những lý thuyết về Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Ngũ uẩn, Nghiệp báo, Luân hồi, Duyên khởi, Thuyết Vô ngã (Anata), Niệm xứ (Satipatthàra)...

W. RAHULA