Trang chủ Ấn phẩm Luật Hán Nôm Tỳ Kheo Giới Kinh

Tỳ Kheo Giới Kinh

Năm khắc in 1877

Nơi tàng bản chùa Tư Khánh

Số quyển 1

Số trang 131 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá