Trang chủ Ấn phẩm Luật Hán Nôm Tỳ kheo ni giới bản kinh

Tỳ kheo ni giới bản kinh

Năm khắc in 1881

Nơi tàng bản chùa Thiên Long

Số quyển 1

Số trang 142 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá
CHIA SẺ