Trang chủ Ấn phẩm Luật Tỳ kheo ni giới bản kinh

Tỳ kheo ni giới bản kinh

Năm khắc in 1881

Nơi tàng bản chùa Thiên Long

Số quyển 1

Số trang 142 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá