Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Tỳ Ni Sa Di Oai Nghi Cảnh Sách Tứ Phần Phạm Võng Âm Chú Yếu Lược

Tỳ Ni Sa Di Oai Nghi Cảnh Sách Tứ Phần Phạm Võng Âm Chú Yếu Lược

Năm chép chưa rõ

Nơi tàng bản Chùa Từ Quang

Số quyển 1

Số trang 196 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá