Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Tỳ Ni Sa Di Oai Nghi Cảnh Sách Yếu Lược

Tỳ Ni Sa Di Oai Nghi Cảnh Sách Yếu Lược

Năm khắc in Giáp Ngọ

Nơi tàng bản chùa Giác Viên

Số quyển 1

Số trang 46 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá