Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Ứng phó dư biên

Ứng phó dư biên

Năm chép 1895

Nơi tàng bản Chùa Hưng Phúc

Số quyển 1

Số trang 52 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá