Trang chủ Ấn phẩm Thích Mật Thể Việt-Nam Phật-giáo Sử lược

Việt Nam Phật giáo sử lược

Tác giả Thích Mật Thể

Kích thước 15 x 21 cm

Số trang 260 trang

Năm xuất bản 1943

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Hội Tăng Ni Bắc Việt
Đơn giá

Nội-dung sách này chia làm hai phần: Tự-luận và lịch-sử. Phần Tự-luận chia làm bốn chương. Trước hết thuật qua lược-sử đức Thủy-Tổ Phật-giáo và tình hình duyên-cách Phật-giáo ở Ấn-Độ, rồi đến Phật-giáo ở Tàu; địa thế nước Việt-Nam, nguồn gốc và tinh thần người Việt-Nam v.v... Về phần lịch-sử chia làm 10 chương. Bắt đầu khảo xét Phật-giáo từ khi mới du-nhập, lần lượt qua các triều đại cho đến hiện-đại.
Trong khoảng thời gian gần 2000 năm, sự bố giáo của liệt vị Tổ-sư thế nào, tình cảnh thịnh suy của Phật-giáo qua các triều đại ra thế nào, chúng tôi đều tham hiệp với tình hình chính-trị kinh-tế của mỗi thời đại trong nước mà ghi chép rõ ràng kỹ lưỡng. Sau mỗi tôn phái lại có một bản đồ kê về thế hệ cho độc giả tiện bề tham khảo. Chúng tôi không giám tự nghĩ là đã hoàn toàn trong công cuộc khảo xét, nhưng với tài liệu xưa, chúng tôi cố tìm và cố chọn lấy những điều xác thực đáng tin. Chúng tôi không có xa vọng gì hơn là mong sách này nó chỉ là một cuốn đại quan về một thiên lịch-sử, phận sự của nó là mở đường cho những cuốn Việt-Nam Phật-giáo sử sau đây.

Trích Lời nói đầu
Thích Mật Thể