Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Vĩnh Khánh Ca Vịnh Tập

Vĩnh Khánh Ca Vịnh Tập

Năm chép Quý Dậu

Nơi tàng bản chùa Vĩnh Khánh

Số quyển 1

Số trang 24 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá