<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Như Lai Hiện Tướng

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
HT. Tuyên Hóa

Dịch và lược giải
Thích Hằng Trường

Kích thước
14.5 x 20.5 cm

Số trang
356 trang

Năm xuất bản
2003

Hình thứ bìa
Bìa mềm

Nhà xuất bản
Tôn Giáo

Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Như Lai Hiện Tướng


Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh chủ yếu dạy tu hành đạo Bò tát. Khi xưa có Tổ dạy rằng: Muốn tu thiền thì hãy thông suốt kinh Lăng Nghiêm, muốn thành Phật thì phải ngộ nhập lý kinh Pháp Hoa, muốn làm Bồ tát, tu Bồ tát đạo thì hãy nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm.

Nội dung của Kinh bao trùm hết tất cả đề tài liên quan tới tinh thần, phương pháp, kinh nghiệm, nhân địa, quả vị của đạo Bồ tát. Kinh là bản đồ tâm linh của một người tu đạo từ bước sơ cơ tới lúc thành Phật.

Phẩm lược giải sau đây là phẩm Như lai Hiện Tướng, là phẩm thứ hai của kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì tính độc lập của từng phẩm kinh, do đó mình có thể nghiên cứu bất kỳ phẩm kinh nào trước hay sau cũng được.

(Trích dẫn trong LỜI GIỚI THIỆU)

Kinh Hoa Nghiêm được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng ngay sau khi Ngài thành chính giác dưới gốc bồ đề. Từ đầu kinh cho đến phẩm này, đức Phật vẫn im lặng nhập định. Nhưng vì biết đại chúng có nhiều nghi vấn cần giải đáp nên đức Phật vẫn trong đại định, phóng ra hào quang giữa răng để triệu tập chư Bồ tát.

Khi đại chúng Bồ tát trong mười phương đã tới rồi, đức Phật lại phóng hào quang giữa chặng mày, chấn động cõi nước mười phương, hiện ra hoa sen lớn và làm xuất hiện vô số Bồ tát trong hào quang của Ngài.

Sự phóng quang, động mười phương, hiện hoa sen, xuất Bồ tát gọi là hiện tướng. Đây là sự biểu hiện hoạt động đầu tiên của Như Lai trong toàn kinh Hoa Nghiêm.

(Đại Ý Của Phẩm Như Lai Hiện Tướng)