<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Pháp Trích Lục

Thông tin Ấn phẩm

Soạn giả
Huỳnh Văn Niệm

Kích thước
14 x 21 cm

Số trang
164 trang

Năm xuất bản
1953

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản
Kiêm Biên

Pháp Trích Lục


Huỳnh Văn Niệm soạn ra cuốn "Pháp Trích Lục" này để cung hiến trong muôn một, cho các bạn nhiều bài pháp ngắn nhưng đầy ý nghĩa trong những kinh sách mà chúng tôi đã được xem qua.

Ngôn ngữ trong quyển sách chứng tỏ sự giản dị của Phật giáo hồi lúc sơ khai. Mỗi khi có dịp tiếp xúc với hàng tứ chúng, tùy theo sự hiểu biết của từng hạng người, đức Thế Tôn dùng lời nói gọn gàng và dễ hiểu, để dạy bảo người tu Phật về những phương pháp tu hành cho mau dứt khổ. Ngài cố tránh những lý thuyết viễn vong chẳng có lợi ích chi cho đường giải thoát.

Quyển sách này chia ra làm 3 đoạn:

  1. Đoạn đầu nói về những pháp của Đức Phật đã thuyết ra để dạy bảo hàng tại gia và các bậc xuất gia nên tu cách nào cho mau tấn hóa
  2. Đoạn giữa là phần "Phụ Trương" có chép những sử tích về: Tư cách giáng sanh của Đức Bồ Tát trong kiếp chót, Tích ông Đề Bà Đạt Ma chia rẽ Tăng Hội và hãm hại Đức Phật và cuộc lễ Trà tỳ kim thân đức Thế Tôn.
  3. Đoạn cuối nói về "Lịch sử kết tập Tam Tạng Pháp Bảo".