Một số tác phẩm do hòa thượng Thích Huệ Hưng biên dịch

Một số tác phẩm do hòa thượng Thích Huệ Hưng biên dịch

Một số tác phẩm do hòa thượng Thích Huệ Hưng (1917- 1990) biên dịch:

- Kinh Duy ma cật
- Kinh Kim cang giảng lục
- Pháp môn tu chứng lăng nghiêm đại định.
- Kinh Phật thuyết đương lai biến
- Kinh Phật thuyết diệt tận
- Tập tri kiến giải thoát

Những tác phẩm đang được in mới và tái bản :
-  Tỳ kheo ni giới bổn kinh (xuất bản)
- Kinh Kim cang giảng lục (tái bản)
- Kinh Duy ma cật (tái bản)
- Kỷ yếu Hoà thượng (ảnh ấn)


CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài