Cờ Tu Thành Phật - hết hàng

Kích thước hộp 18 x 18 cm

Thành phần xúc xắc, bàn cờ và 6 quân cờ

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá

   CỜ TU THÀNH PHẬT do Huệ Quang biên soạn và ấn hành. Nguồn gốc dựa vào ấn bản Hán Nôm và Việt xưa được sử dụng trong các tổ đình. Qua trò chơi, người chơi không cần học mà tự nhên nắm rõ được các bậc tu hành trong Phật giáo và nhiều thuật ngữ Phật học.

        Bàn cờ gồm 65 ô, đủ 3 cõi, 6 đường, các giai vị thánh phàm tu chứng, từ phàm phu đến quả Phật tối thượng.

        LUẬT CHƠI

        Số người chơi từ 2 - 6 người, mỗi người có một quân cờ, cùng đặt vào chỗ xuất phát là ô Sơ Khởi Phát Tâm. Người chơi gieo xúc xắc theo tuần tự, gieo được bao nhiêu điểm thì quân cờ sẽ đi vào ô tiếp theo tương ứng với số điểm đó. Ví dụ: Gieo được 2 điểm sẽ tiến vào ô Trung Hữu Thân, được 4 điểm sẽ đi tới ô Phát Tâm Xuất Gia. Những người chơi lần lượt gieo cho đến khi ai vào ô Vô Thượng Chánh Giác thì người đó chiến thắng và được thu hết số tiền trung đậu và tiền phạt.

  • Luật phụ:
    • Trừ những ô vàng gọi là vùng bất thoái (khi vào đến ô này sẽ không bị rơi lùi về những ô trước) thì khi vẫn còn ở ô trắng, mỗi lần bị lùi về sau, người chơi sẽ bị phạt theo mức quy định của nhóm. Số tiền này gọi là trung đậu.
    • Người đến ô nào trước sẽ được quyền làm chủ tạm thời ở ô đó, người đến sau phải đóng tiền trọ theo định mức cả nhóm quy định.