Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Du già Trung Khoa_Đồng Khánh

Chánh Khắc Trung Khoa Du Già Tập Yếu (Đồng Khánh)

Năm khắc in 1888

Nơi tàng bản chùa Báo Quốc

Số quyển 1

Số trang 61 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá