Giới Đàn Tăng

Năm khắc in 1881

Nơi tàng bản chùa Bổ Đà Sơn

Số quyển 1

Số trang 145 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá