Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục

Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục

Năm khắc in 1847

Nơi tàng bản chùa Sùng Khánh

Số quyển 1

Số trang 57 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá