Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục

Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục

Năm khắc in 1847

Nơi tàng bản chùa Sùng Khánh

Số quyển 1

Số trang 57 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá