Trần Thái Tông ngự chế khóa hư

Năm khắc in 1887

Nơi tàng bản không rõ

Số quyển 1

Số trang 94 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá