Trang chủ Ấn phẩm HT Tuyên Hóa Thử Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật

Thử Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học

Tác giả Trần Do Bân

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 128 trang

Năm xuất bản

Nhà xuất bản Khác
Đơn giá

Những cống hiến trong suốt cuộc đời của Hòa Thượng cho nền Phật Học đã được các đệ tử của Ngài sưu tập rất chi tiết, đặc biệt là trong bộ kỷ yếu Tuyên Hóa Lão Hòa Thượng Truy Tư Kỷ Niệm Chuyên Tập quyển I và II mới xuất bản gần đây nhất. Những tập sách này, nói chung, đã giới thiệu quan điểm của Ngài về vấn đề giáo dục, phiên dịch kinh điển, hoằng dương Phật Pháp, chế độ Tăng Già, tinh thần yêu nước yêu dân, luân lý đạo đức, đoàn kết Đại Thừa và Tiểu Thừa, dung hợp tất cả các tôn giáo, v. v…một cách tường tận.

(Trích dẫn trong CHƯƠNG THỨ NHẤT: LỜI GIỚI THIỆU của tá giả)

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác