Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Chư Kinh Nhật Tụng Quyển Thượng

Chư Kinh Nhật Tụng (Thượng-hạ)

Năm khắc in 1887

Nơi tàng bản chùa Giác Hoa

Số quyển 2

Số trang 291 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá