Công văn tâm nang

Năm chép 1909

Nơi tàng bản Chùa Diên Khánh

Số quyển 3

Số trang 169 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá