Công Văn Thiện Bổn

Năm khắc in 1909

Nơi tàng bản chùa Minh Khánh

Số quyển 3

Số trang 189 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá