Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Đại việt thông sử

Đại việt thông sử

Tác giả Lê Quý Đôn

Việt dịch Lê Mạnh Liêu

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 710 trang

Năm xuất bản 1973

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Bộ Văn hóa giáo dục và Thanh niên
Đơn giá

Tuân Duyệt thời Hán nói: "Thời xưa, triều đình có hai tòa Sử: Tòa Sử bên tả chuyên chép lời Vua nói, tòa sử bên hữu chuyên chép việc Vua làm. Mỗi khi Vua cử động, đều ghi chép hết thảy. Cho nên điều hay điều dở và việc thành việc bại của nhà Vua, thảy đều còn lại. Dươi đến kẻ sĩ và thứ dân, nếu có người tài, việc lạ, cũng đều ghi chép. Bởi thế, việc phải trái của một sớm mai mà vinh nhục lưu truyền ngàn thuở"

Văn Trung Tử nói "Thánh nhân có 3 sách, thuật theo lối sử: 1) Kinh Thư, 2) Kinh Thi, 3) Kinh Xuân thu. 3 sách ấy đều bởi sử mà ra, nhưng không thể hỗn tạp được. Bởi thế thánh nhân chia làm 3 loại"

Viên Sơn Tùng nói : "Việc chép Sử có 5 điểm kém: 1. Phiền toái mà không chỉnh đốn, 2. Thô tục mà không điển nhã, 3. Chép không đúng sự thực, 4. Chép thưởng phạt không trúng, 5. Văn không thắng chất".

Lưu Tri Cơ nói: "Người soạn Sử phải có ba điểm sở trường: 1) Tài năng, 2) Học lực, 3) Trí thức"

Nay soạn bộ Sử này chép từ thời vua Thái Tổ Cao Hoàng Đế cho đến hết thời vua Cung Hoàng, làm Bản kỷ, làm Chí, làm Liệt truyện.

(Trích dẫn trong bài TỰA của tác giả)