Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Diệu pháp Liên hoa kinh (thượng-hạ)

Diệu pháp Liên hoa kinh (thượng-hạ)

Năm khắc in 1927

Nơi tàng bản Chùa Đa Bảo

Số quyển 2

Số trang quyển thượng: 116 trang đôi; quyển hạ: 117 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá