Kinh Trường A Hàm

Năm khắc in 1887

Nơi tàng bản chùa Giác Hoa

Số quyển 6

Số trang 585 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá