Kinh Trường A Hàm

Năm khắc in 1933

Nơi tàng bản chùa Phúc Lâm

Số quyển 6

Số trang 585 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá