Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Lễ Tụng Hành Trì Tập Yếu Chư Nghi

Lễ Tụng Hành Trì Tập Yếu Chư Nghi

Năm khắc in 1883

Nơi tàng bản chùa Vĩnh Khánh

Số quyển 1

Số trang 138 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá